Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin 12 Şəhrivər müraciətnaməsi

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin 12 Şəhrivər

müraciətnaməsi

1.İranın istiqlal və məmamiyyətini sazlamaqla bərabər Azərbaycan xalqına daxili azadlıq və mədəni muxtariyyət verilməlidir ki, edə bilsin özünün fərhəngi yolunda və Azərbaycanın abadlaşması və tərəqqisi üçün ümumi məmləkərin adilanə qanunlarını gözləməklə bərabər öz taleyini təyin etsin.

2.Bu mənzuru həyata keçirmək üçün çox tezliklə əyalət və vilayət əncümənlərini intixab edib işə başlamalıdır.Bu əncümənlər fərhəng - Behdaş, iqtisadi sahədə fəaliyyət göstərməklə bərabər " Ana yasası" movcibincə tamam dövlət işçilərinin əməliyyatını təftiş edib onların məğyir və təbdilində izhari - nəzər edəcəkdir.

3.Azərbaycanın ibtidai məktəblərində üç sinifə qədər dərslər fəqət Azərbaycan dilində aparılmalıdır və üç sinifdən yuxarı dövlət dili olmaq üzrə fars dili də Azərbaycan dili ilə yanaşı tədris ediləcəkdir.Azərbaycanda milli darülfünun təşkili Demokrat Firqəsinin əsas vəzifələrindən biridir.

4.Azərbaycan Demokrat Firqəsi sənaye və fabriklərin genişlənməsinə ciddi çalışmaq və səy edəcək ki, mövcud fabriklər təkmilləşməklə bərabər işsizliyi aradan qaldırmaq üçün əl və maşın sənayesini genişləndirmək üçün şərait yaradıb yeni fabriklər vücudə gətirsin.

5.Ticarətin genişlənməsi Azərbaycan Demokrat Firqəsi çox lazımlı və ciddi məsələlərdən hesab edir.Bu günə qədər ticarət yollarının bağlanması çoxlu kəndlilərin, xüsusilə bağdarların və xırda maliklərin sərvətlərinin əllərindən çıxmasına və onların dilənçi hala düşməsinə səbəb olmuşdür.Bunun qarşısını almaq məqsədilə Demokrat Firqəsi bazar tapmaq və Azərbaycan əmtəələrinin xaricə çıxarılması üçün tranzit yolları axtarmaq məqsədilə ciddi iqdam etməyi və bu yol ilə ümumi sərvətin nöqsanının qarşısını almaq nəzərdə tutmuşdur.

6.Demokrat Firqəsinin əsas vəzifələrindən biri də Azərbaycan şəhərlərinin abadlaşdırılmasıdır.Bu məqsədə çatmaq üçün çox tezliklə şəhər əncümənlərinin qanunu qəbul olunub şəhər əhalisinin müstəqil bir surətdə şəhərin abadlığına çalışıb onları müasir hala salmağa imkan versin.Xüsusən Təbriz şəhərinin su ilə təmin edilməsi Azərbaycan Demokrat Firqəsinin çox ciddi vəzifələrindən biridir.

7.Azərbaycan Demokrat Firqəsinin müəssisləri gözəl bilirlər ki, məmləkətin sərvət və istehsaledici iqtisadi qüvvəsi kəndlilərin qüdrətli qoludur.Ona görə də bu firqə kəndlilər arasında vücuda gələn bu hərəkatı nəzərə almaya bilməz.Firqə səy edəcək ki, kəndlilər öz ehtiyaclarını təmin etmək üçün əsaslı addımlar atsınlar.Xüsusilə kəndli və mülkədar arasında müəyyən bir qanun təyin etmək və bəzi mülkədarlar tərəfindən həyata keçirilən qeyri - qanuni vergilərin qarşısını almaq Demokrat Firqəsinin əsas vəzifəsidir.Firqə səy edəcək bu məsəkə ilə bir surətdə həll edilsin ki, həm kəndlilər razı qalsın və həm də mülkədarlar özlərinin gələcəyindən şübhəli qalmayaraq rəğbətlə kəndlilərin və öz məmləkətlərinin abadlığına çalışsınlar.Dövlət torpaqları və Azərbsycanı tərk edib qaçan və Azərbaycan xalqının zəhmətkeşlərinin məhsulunu Tehranda və s.şəhərdə sərf edən ərbabların yerləri əgər tezliklə Azərbaycana qayıtmasalar Demokrat Firqəsinin əqidəsinə görə qeyd - şərtsiz olaraq onların torpaqları kəndlilərin ixtiyarına vetilməlidir. Biz özlərinin eyş - işrətlərindən ötrü Azərbaycanın sərvətlərini xaricə aparanları azərbaycanlı hesab etmirik, əgər onlar Azərbaycana qayıtmaqdan imtina etsələr onlar üçün Azərbaycanda heç bir haqqa qail deyilik. Bundan əlavə firqə çalışacaq ku,çox sadə bir surətdə Azərbaycan kəndlilərinin əksəriyyətini tapmaq və əkin alətləri cəhətindən təmin etsin.

8.Demokrat Firqəsinin mühüm vəzifələrindən biri də işsizliklə mübarizə etməkdir. İndidən bu bəla çox ciddi bir surətdə özünü göstərir. Gələcəkdə bu işsizliyin artmasına çalışan mərkəzi dövlət və onun məmurları tərəfindən bu haqda heç bir iş görülməmişdir.Əgər bu cür davam edərsə, Azərbaycan xalqının əksəriyyəti çətin vəziyyətə düşə bilər.Firqə çalışacaq bu işsizliyin qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görsün.Hələlik fabriklərin yaranması, ticarətin genişlənmısi, əkinçi təşkilatlarının yaranması dəmir və şosse yollarının çəkilməsi kimi tədbirlər görülməsi lazımdır.

9.Seçki qanununda Azərbaycanın haqqında böyük zülm edilmişdir.Dəqiq məlumata görə bu ölkədə 4 milyondan yuxarı azərbaycanlı yaşamaqdadır.Bu qeyri - qanuni qayda ilə əlaqədar Azərbaycana şura məclisində 20 nümayəndə yeri verilmişdir.Bu qətiyyən düzgün bölgü deyildir.Azərbaycan Demokrat Firqəsi çalışacaq ki, Azərbaycan əhalisinə nisbət onun nümayəndələrinin də seçilməyə haqqı olsun.Bu təqribən məclis nümayəndələrinin üçdə birini təşkil edə bilər. Azərbaycan Demokrat Firqəsi məclisə seçkilərin azad keçirilməsinin tərəfdarıdır.O, dövlət işçilərinin daxili və xarici, həmçinin pulların qorxutmaq və aldatmaq yolu ilə seçki işinə qarışılanmasının əleyhinədir.Seçkilər gərək bütün İranda bir vaxtda başlanıb çox mütəşəkkil bir surətdə qurtarsın.

10.Azərbaycan Demokrat Firqəsi talançı, rüşvətxor və başqa bu kimi adamların dövlət idarələrinə soxulmalarına qarşı mübarizə aparacaq və dövlət məmurları arasında saleh və mütərəqqi adamlara daha artıq fikir verəcəkdir.Xüsusilə firqə çalışacaq onların maaşları və yaşayış şəraitləri elə qurulsun ki, onlar üçün oğurluq və xəyanət etməyə bəhanə qalmasın.Onlar özləri üçün abırlı həyat qura bilsinlər.

11.Demokrat Firqəsi çalışacaq ku, Azərbaycandan alınan vergilərin yarısından çoxu Azərbaycanın öz ixtiyarında qalsın və qeyri -müstəqim vergilər ciddi surətdə azalsın.

12.Azərbaycan Demokrat Firqəsi bütün demokratik ölkələr, xüsusilə müttəfiqlərlə dostluq saxlamaq tərəfdarıdır.Bu dostluğu davam etdirmək üçün çalışacaq mərkəzdə və şəhərlərdə İran ilə müttəfiq dövlətlər arasındakı dostluğu pozmaq istəyən xain ünsürlərin əllərini ictimai, siyasi və dövlət işlərindən kənar etsin.Budur, Demokratik Firqəni yaradanların əsl məqsədləri.

Biz ümidvarıq ki, bir vətənpərəst azərbaycanlı istər Azərbaycanın daxilində və ya Azərbaycandan xaricdə bu müqəddəs məqsədə çatmaq üçün bizimlə həmrəy olacaqdır.Təbiidir ki,insan əvvəl əgər öz evini islah etməsə məhəllə - şəhər və ya məmləkət üçün işləyə bilməz.Biz əvvəl öz evimiz olan Azərbaycandan başlayırıq və inanırıq ki, Azırbaycanın inkişafı İranın da inkişafına səbəb olacaqdır.Vətənimiz bu vasitə ilə quldurların və mürtəcelərin əlindən nicat tapacaqdır.

Yaşasın demokratik Azərbaycan! Yaşasın müstəqil və azad İran!

Yaşasın İran və Azərbaycan azadlığının həqiqi məşəldarı olan Azərbaycan Demokrat Firqəsi!

Go Back

Comment