Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Qısa ömrün əbədiyaşarlıq iksiri

 

Qısa ömrün əbədiyaşarlıq iksiri

(Firidun İbrahimi jurnalist kimi)

 

Bəzən deyirlər ki, ömür bir göz qırpımı qədər qısa, su içimi qədər gödəkdir. Əslində bu bir həqiqətdir. İnsan nə qədər yaşayır yaşasın, vaxt tamam olanda keçdiyi ömür yolu ona göz qırpımı, su içimi qədər gödək görünür. Odur ki, yaşanan hər ömrün dəyəri onun mənası ilə ölçülür. Amma ürək təşnə olanda, dodaq susuzluqdan cadar-cadar çatlayanda içilən suyun dəyəri ilə bədənə sadəcə maye lazımdır deyə içilən suyun dəyəri eyni ola bilməz. Dünyaya gəldiyi üçün yaşayanlarla dünyanı rövnəqləndirərək yaşayanların dəyəri eyni olmadığı kimi.

Cənubi Azərbaycanda Milli demokratik hərəkatın rəhbərlərindən biri, İranda qədim tariximizə aid ana dilimizdə ilk əsər yazan, görkəmli inqilabçı, ictimai-siyasi xadim, jurnalist, bir neçə xarici dildə səlist danışan, Azərbaycan Milli Hökumətinin Baş prokuroru, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Mərkəzi Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndəsi Firidun İbrahimi də «bir içimlik su olan» ömrünü öz gərəkli işi, fədakar əməyi ilə mənalandıran böyük şəxsiyyətlərdəndir. Cəmi 28 illik bir ömür yaşayan bu gənc jurnalistin cismani həyatı həqiqətən də çox qısa oldu. Lakin o öz qısa ömrünü mənalı həyat yolu ilə təşnə ürəklərin susuzluğuna məlhəm etməyi bacardı.

Firidun Qəni oğlu İbrahimi 1918-ci il noyabr ayının 21-də İranın Astara şəhərində dünyaya gəlmişdi. Atası Qəni İbrahimi öz dövrünün müasir düşüncəli ziyalılarından idi. O, Ədalət Firqəsinin və İranın Kommunist Partiyasının digər bölgələrdə təşkilat quruluşunu yaratmaqla məşğul olmuşdu. Kommunist düşüncəli fəaliyyətinə görə dəfələrlə həbs cəzası çəkən Q.İbrahimi hətta iki il sürgün həyatı yaşamış, lakin heç zaman öz mübarizəsindən əl çəkməmişdi. Onun vətəninin istiqlalı və azadlığı naminə imperializm və irticaçı qüvvələrə qarşı mübarizə ilə zəngin olan həyatı oğlu Firidunun tərbiyəsinə və dünyagörüşünün formalaşmasına böyük təsir etmişdir.

Firidun İbrahiminin tərcümeyi-halında oxuyuruq: «F.İbrahimi 1941-ci ildə Tehran universitetinin hüquq fakültəsində təhsil aldığı zaman, İran Xalq Partiyasının sıralarına qoşulmuşdur. O, tələbə hərəkatında fəal iştirak etmişdir. Ədəbi fəaliyyətinə universitetə qəbul olduğu ildən başlamış və tez bir zamanda siyasi məqalələr də yazmağa başlamışdır. 1943-cü ildə Seyid Pişəvərinin vasitəsilə «Ajir» qəzeti təsis olunduqdan sonra bu mətbu nəşrlə əməkdaşlığa başlamış və həmin ildə də redaksiya heyətinin üzvü seçilmişdir. O öz məqalələrində imperializmi və onun yerli əlaltılarını ifşa etmiş, «Ajir» qəzetində fəaliyyəti ilə yanaşı İran Xalq Partiyasının nəşrləri üçün də məqalələr yazmışdır». Bir müddət sonra isə Təbriz şəhərində nəşr edilən İran Xalq Partiyasının orqanı olan «Xavəri nov» («Təzə xəbər») qəzetinin redaktoru olmuşdur. O, dövrün çatışmazlıqlarını ifşa edən publisistik yazıları, günün ictimai-siyasi məsələlərinin təhlilinə həsr olunmuş məqalələri ilə vaxtaşırı qəzet səhifələrində çıxış edir, fikir və düşüncələrini xalqla, oxucuları ilə bölüşürdü.

Hər bir istedadlı şəxs üçün qələm ən gözəl özünüifadə vasitəsidir. İbrahimi isə istedadlı qələm əhli olsa da, ixtisasca hüquqşünas idi. Bu baxımdan qanunları gözəl bilir, siyasi məsələləri hüquqi qaydada şərh etməyi, incələməyi bacarırdı. O, dünyagörüşünün mükəmməl şəkildə formalaşmasına təsir edən bu bacarığını öz yazılarına da yansıdır, bütün məsələlərdə ədalətin haqq tərəzisini zərrə qədər də olsa, əyməkdən çəkinir, hər kəsdən də bunu tələb edirdi. Gənc jurnalist müraciət etdiyi hər mövzuya peşəkarcasına yanaşır, bir tarixçi kimi hərtərəfli araşdırma aparır, nəticədə mükəmməl bir yazı sərgiləyirdi. Lakin bütün məqalələrinin ruhunda yurd sevgisi, vətənpərvərlik, xalq, millət məhəbbəti tüğyan etməkdədir: «Yazmaqda ilk məqsədim budur ki, azadlıqsevər və iftixarlı millətimin hüququnu, tarixini və parlaq mədəniyyətini müdafiə etməklə göstərim ki, o kimdir, tarixi keçmişi nədir və ulu babaları kimlər olub və öz milli heysiyyətlərini qorumaq üçün hansı fədakarlıqları etmişlər? İstəyirəm ki, azad və demokratik bir cəmiyyətdə özünə aid yerini və mövqeyini əldə etmək üçün ayağa qalxmış Azərbaycan millətinin həqiqi kimliyini bütün dünyaya bildirəm» – söyləyirdi Firidun İbrahimi. Əslində doğrunu yazmaq, riyakarlıqdan uzaq olmaq elə vətənpərvərliyin özüdür. Bildiyimiz kimi vətənpərvərliyin mahiyyəti vətənə məhəbbət və öz şəxsi maraqlarını vətən yolunda qurban verməyə əsaslanan emosional bağlılıqdır. Bu bağlılıq həm də özünün mənsub olduğun millətin etnik, mədəni, siyasi və tarixi xüsusiyyətlərinə arxalanan milli hissiyyat və milli qürurdur. Gənc vətənpərvər Firidun isə Tanrının bəxş etdiyi istedadını, yazmaq bacarığını yüksək dəyərləndirir və qələminin paklığını, təmizliyini hər zaman qoruyurdu. Çünki o, ictimai həyatın bütün sahələrini əhatə edən, geniş kütləyə təsir etmək və onları maarifləndirmək gücünə malik olan qələmi ilə xalqına, vətəninə xidmət etməklə, xalqının və vətəninin maraqlarını qorumaqla yanaşı, həm də müqəddəsliyə tapınmışdı.

İbrahimi sabaha böyük inamla baxır, xalqımızın parlaq gələcəyinə bütün varlığı ilə inanırdı. Ona ölüm hökmü kəsiləndə belə öz nikbinliyini itirməmiş, ömrünü xalqının azadlığı uğrunda qurban verməkdən qürur duymuşdur.

Bu haqda İbrahimi belə demişdir: «Mənim kimilərin ölümünü istəyənlər imperialist ağalarının göstərişlərini yerinə yetirən mürtəce Tehran hökumətidir. Bu gün xalqımızın əl-ayağı, fəhlə, kəndli, zəhmətkeş və həmçinin əli qələm tutan ziyalıların dili bağlanmışdır. Amma bu əsarət zəncirləri əbədi deyil və onların qüdrətli əlləri ilə açılacaqdır».

Müqəddəs amal uğrunda qurban gedənlər heç vaxt unudulmur, xalqının, millətinin yaddaşında daima yaşayırlar. İbrahiminin Pəhləvi şah rejiminə qarşı mübarizə amalı – xalqının əsarət zəncirlərinin bir gün onların öz əli ilə qırılacağına olan inamı isə böyük və sarsılmaz idi. Qələmi ilə məhz bu amala xidmət edən İbrahimi böyük fəxarət hissi ilə: «… Bizim əziz vətənimizin adı Azərbaycan, iftixarlı millətimizin adı da azəri (azərbaycanlı) dir. Gün gələcəkdir ki, bütün İran xalqını öz hüquqlarından məhrum edənlər, onların mədəniyyət və milli qürurlarını tapdalayanlar və öz ciblərini və kisələrini qızılla doldurmaq xatirinə zəhmətkeş insanları istismar edənlər xalq qarşısında törətdikləri xəyanət və cinayət əməllərinə görə cavab verməyə məcbur olacaqlar» – yazırdı və bu xalqın övladı olmağı ilə fəxr edirdi. Lakin o, digər xalqlara qarşı da hörmət və ehtiramla yanaşır, sadə və zəhmətkeş insanlara böyük dəyər verirdi. İbrahiminin bu təmiz və müqəddəs duyğuları onun Azərbaycan dilində nəşr olunmuş ilk kitabı olan «Azərbaycanın qədim tarixindən» kitabında da öz təzahürünü tapmaqdadır. «İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti» İctimai Birliyinin sədri, Azərbaycanın əməkdar jurnalisti Rəhim Hüseynzadə kitabın ön sözündə haqlı olaraq yazmışdır: «Böyük mütəfəkkir və ziya sahibi olan müəllifin əsərdə işlətdiyi farslara aid ifadələr onun azərbaycanlıların əsrlər boyu qonşuluqda yaşadıqları farslara həqarətinin ifadəsi kimi qətiyyən qəbul edilməməlidir. Kitabı diqqətlə oxuyan arif oxucular bunu asan sezə bilərlər».

Bununla belə öz xalqını ürəkdən sevən İbrahimi onun qədimliyini və aliliyini tarixi faktlarla ortaya qoymuş və əyani şəkildə sübuta yetirməyə çalışmışdır. Məhz bu yerdə məşhur bir kəlamı xatırlatmağı özümə borc bilirəm: «Özünə qayıt, türk oğlu. Sən özünə qayıdanda böyük olursan». Özünə qayıtmağın ən əsas yolu isə özünü tanımaqdır. Bəlkə İbrahimi də məhz belə düşündüyü üçün idi ki, öz xalqının tarixinə baş vurmuş və qənaətini əsaslı şəkildə xalqına çatdırmağı özünə borc bilmişdir. Kitabın «Böyük əcdadımız midiyalılar» yazısında oxuyuruq: «Tarixi və elmi tədqiqat göstərir ki, Azərbaycan xalqı tarix etibarı ilə çox qədim olub zəngin və qəhrəman bir keçmişə malikdir. Təbiətcə çox zəngin olan bu gözəl torpaqlarda yaşayan babalarımız mədəni insanların keçirdiyi tarixi mərhələləri keçmişlər…

Miladdan doqquz əsr əvvəl qədim Assuri, mixi yazılarında göstərilir ki, Azərbaycanda yaşayan tayfalar içərisində ən qüvvətlisi indiki azərbaycanlıların babaları olan midiyalılar (madlar) olmuşdur… Midiyalıların mədəniyyəti isə Asur, Babil mədəniyyəti səviyyəsində idi».

İbrahimi əsər boyu fikirlərini təsdiq edən faktlara müraciət edir və ümumi sözçülükdən qaçaraq tutarlı dəlillərlə əsaslı şəkildə izahatlar verir. Belə bir dəyərli tədqiqat əsərinin 26-27 yaşda yazıldığını nəzərə alsaq, müəllifin necə dərin bir zəka və istedad sahibi olmasını qeyd-şərtsiz təsdiqləmiş olarıq. Müəllif bu kitabda bacarıq və qabiliyyətini öz xalqına qarşı olan tükənməz sevgisi ilə daha da dolğunlaşdırmış və nəticədə mükəmməl bir tarixi əsər yaratmışdır. Bu nailiyyəti isə ona əbədiyaşarlıqla yanaşı, həm də ümumxalq sevgisi qazandırmışdır. «Azərbaycanın qədim tarixindən» kitabı F. İbrahiminin zəngin və çoxşaxəli fəaliyyətindən bir damla olsa belə onun tarixdə qalmasına əsaslı zəmanətdir. Cismani ömrünün kədərli sonluğu isə…

1947-ci ilin may ayının 22-si Təbrizin yaddaşına dərin və unudulmaz bir iz saldı. Həmin günəşli gündə «Gülüstan bağı»na toplaşmış Təbriz əhlinin kədərdən qıyılmış gözləri qan çanağına dönmüşdü. Qəlbləri qan ağlayan təbrizlilər orada qurulmuş dar ağacını ürək ağrısı ilə seyr edir, olacaqların qarşısını ala bilmədikləri üçün için-için alışıb-yanırdılar; digər inqilabçıları Təbrizin «Saat qabağı» deyilən yerində dar ağacından asırdılar, Milli Hökumətin Baş prokuroru Firidun İbrahimini isə məhz «Gülüstan bağı»nda qətlə yetirəcəkdilər. Saat 12-yə yaxın uca boylu, enli kürəkli, şux geyimli Firidun İbrahimi jandarmaların əhatəsində dar ağacına sarı yeridi. Bunu görən əhali təlatümə gəlib şah qoşunu və jandarmalara hücum etmək istədilər. Nahaq qan töküləcəyindən ehtiyat edən gənc inqilabçı əlini yuxarı qaldırıb uca səslə dedi: «Mənim əzizlərim, həmvətənlilərim, səbr edin, qoy qan tökülməsin! Çox keçməz ki, Azərbaycan xalqı qələbə çalacaq və yenidən Azərbaycanda Milli Hökumət qurulacaq. Yaşasın Azərbaycan xalqı! Yaşasın azadlıq! Məhv olsun istibdad! Yaşasın doğma Ana Vətənimiz Azərbaycan!»

Cəlladlar insanların hücuma keçəcəyindən qorxub 28 yaşlı Firidun İbrahimini dərhal edam etdilər.

Bu haqda tarix üzrə fəlsəfə doktoru Səməd Bayramzadənin F.İbrahimi haqqında olan yazısında oxuyuruq: «…Edamdan iki gün öncə Firidun İbrahimi Paris Sülh Konfransına gedərkən aldığı milə-mil kostyumun zindana göndərilməsini istədi. Edam olunacağı gün bütün gecəni zindandakı yoldaşları ilə söhbət etdi. O, insanların cəmiyyətə və xalqa münasibətdə vəzifələrindən, mübarizə ilə keçən həyatın şirinliyindən danışdı. Sübh tezdən, üzünü qırxdıqdan sonra ağ köynəkli kostyumunu geyindi, qırmızı rəngli qalstukunu boynuna vurdu. Səliqəsinə xüsusi diqqət yetirdi. O, bəzi yoldaşlarının təəccübünü görüb onlara dedi: «Biz öz həyatımızı bütünlüklə paklıq və şərafət içində keçirdik, niyə dar ağacı altında pərişan halda görünməliyik?»

…Kəndir boynuna salınmamışdan öncə gözlərini qapadı və vida əlaməti olaraq başı ilə Savalan dağı qarşısında təzim etdi və sonra uca səslə: – Yaşasın Azərbaycan! – dedi…»

F.İbrahimi edam edilsə də, onu sevən xalqının yaddaşından nəinki silinmədi, əbədi olaraq qəlbində  yaşadı. Tanınmış qələm sahiblərinin ədəbi qəhrəmanına çevrildi. Mirzə İbrahimovun «Gələcək gün» romanındakı baş qəhrəman Firudin məhz Firidun İbrahiminin prototipidir. Həmçinin Xəlil Rza Ulutürk, Həbib Sair, Fəthi Xoşginabi, Balaş Azəroğlu, Mədinə Gülgün, Söhrab Tahir, Arif Səfa, Tariyel Ümid və başqaları əsərlərində onun poetik obrazını sevə-sevə yaradıblar.

F.İbrahimi şərəf və ləyaqət dolu «su içimi qədər» qısa ömrü ilə əbədiyaşarlıq qazanmağı, milyonlara nümunə olmağı bacardı. Və sübut etdi ki, tarixdə qalmaq üçün uzun və qısa ömür yaşamağın heç bir fərqi yoxdur; təki amalın uca, niyyətin pak olsun!

Fatma CƏFƏROVA,

«Firidun İbrahimi-100» beynəlxalq

 yazı müsabiqəsinə təqdim edilir

Автор: Elshan Bayramov, 16:12

urlerimi bildirirem

Go Back

Comment