Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Blog posts : "Daxili Xəbərlər"

Cavanşir Bəhmani: Dinc həyat bizim əsas dəyərimizdir.

Cavanşir Bəhmani:

Dinc həyat bizim əsas dəyərimizdir.

"Oh, necə bir tipajdır!", -  tanış olduğum nəqliyyat şöbəsinin möhtəşəm sürücüsünə baxaraq "İvan Vasilyeviç peşəsini dəyişir" filmindəki rejissor Yakinin ifadəsi yadıma düşdü. Biz əhəmiyyətli səbəb münasibətilə görüşürük: zavod işçimiz Cavanşir Bəhməni  əfqan-döyüşçüsüdür və "Avtozavodçu" qazetinin növbəti qəhrəmandır. Görüşümüz Sovet İttifaqı qoşunlarının məhdud  kontingentinin Əfqanıstandan çıxarılmasının növbəti ildönümünə …

Ətraflı

ƏJDƏR BALDARİ


ƏJDƏR BALDARİ

Əjdər Baldari 1281 - ci şəmsi ilində (1902) Sərab şəhərində anadan olmuşdur.Şəhrivər hadisəsindən əvvəl Əjdər işləmək üçün öz mübarizə dostu Qulamrza Cavidanla birlikdə Tehrana getmişdi.Əjdər Baldari orada Tehran zəhmətkeşlərinin həyatı ilə yaxından tanış olur. Onların istismara və ədalətsizliyə qarşı mübarizələrində də iştirak edir.1320 - ci ildə  (1941) Rza xan diktatorluğunun yıxılması ilə İran xalqlarının faşizm və daxili irtica əleyhinə hərəkatı canlanmağa başladığ…

Read more

ŞƏHİD HƏSƏN QASİMİ

ŞƏHİD HƏSƏN QASİMİ

İran ordusunun pozulmuş mühitini tərk edib Azərbaycan Xalq Qoşunlarında xidmər edən mütərəqqi fikirli, azadixah zabitlərdən (əfsərlərdən) biri də Həsən Qasimi idi.

1290 - ncı şəmsi ilində ( 1911 - ci il, miladi) Tehranda anadan olmuş Qasimi ibtidai təhsilini "Şərəf" mədrəsəsində almışdı.O, təhsilini davam etdirmək üçün Tehranın hərbi orta məktəbini bitirir və 1315 - ci ildə (1936) hərbi əfsərlik(zabitlik) məktəbini qurtardıqdan sonra İran …

Ətraflı

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN FƏDAİ ZABİTİ ƏBÜLHƏSƏN RƏHMANİ

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN FƏDAİ

ZABİTİ ƏBÜLHƏSƏN RƏHMANİ

(1910 - 1987)

Əbülhəsən Rəhmani 1910 - cu ildə Təbrizdə anadan olmuşdur.Atası Əli Rəhmani, "Zərqam Homayun" ləqəbi ilə Səttarxan hərəkatının fəal iştirakçılarından biri olmuşdur.

Əbülhəsən Rəhmani orta məktəbi Təbriz şəhərində bitirmişdir. 1927 - ci ildə İran Kommunist Partiyasının üzvü olmuşdur.1928 - ci ildə Moskva Dövlət Universitetinə daxil olmuş və 1931 - ci ildə həmin uni…

Read more

SÖHRAB TAHİR

SÖHRAB TAHİR

(1926 - 2016)

Müasir Azərbaycan demokratik poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri də Söhrab Tahirdir.O, yaradıcılığa 50 - ci illərdə başlamışdır.Azərbaycan ədəbiyyatında istedadlı şair, publisist və nasir kimi tanınır.

Söhrab Tahir (Tahiri) Əbülfəz oğlu 1926 - cı il mayın 27 - də Cənubi Azərbaycanın Astara şəhərində anadan olmuşdur.Əbülfəz kişi ata - baba sənəti dəmirçiliklə ailəsini dolandırırdı. Əbülfəz kişi inqilaba qoşulur və …

Ətraflı

QULAMRZA DƏBİRNİYA

QULAMRZA DƏBİRNİYA

Qulamrza Dəbirniya Tehranın hərbi əfsərlik (zabitlik) məktəbini qurtararkən məmləkətin azadlıq və istiqlalını müdafiə etdiyinə and içmişdi və bu niyyətlə də əfsər olmuşdu.Lakin Rza xan diktatorluğunun yıxılması ilə bütün ölkədə azadlıq hərəkatının yüksəlməsi şahənşahlıq qoşunu daxilində də böyük intibaha və dəyişikliklərə səbəb oldu.Bu intibahda Qulamrza Dəbirniyanın da niyyəti mahiyyətcə dəyişdi və o, Hizde Tudə İranın bayrağı altında İran xalqlarının azadlıq və ist…

Ətraflı

HÖKUMƏ BİLLURİ

HÖKUMƏ BİLLURİ

(1926 -2000)

Cənubi Azərbaycanda müasir demokratik poeziyanın yaranması və inkişafında görkəmli xidmətləri olan şairlərdən biri də Hökumə (Həkimə) Billuridir.Hökumə İbrahim qızı Billuri 1926 - cı il martın 3 - də İranın Zəncan şəhərində dəmirçi ailəsində anadan olmuşdur.O, orta təhsilini 1933 - 1943 - cü illərdə Zəncanda "Azəri" məktəbində almış və həmin məktəbi bitirdikdən sonra orada müəllimlik etmişdir.Qızlar məktəbində oxuduğu illərdə mütaliəyə həvəs göstərmiş, ş…

Ətraflı

AZADLIQ HƏRƏKATININ GÖRKƏMLİ XADİMİ NURULLA YEKANİ


AZADLIQ HƏRƏKATININ GÖRKƏMLİ XADİMİ

NURULLA YEKANİ

(1878 -1947)

Öz cəsarət və mərdliyi ilə məşhur olan qocaman inqilabçı Nurulla Yekani 1358 -ci şəmsi ilində ( miladi 1878) Mərənd məntəqəsinin Yekanat mahalında anadan olmuşdur.Hələ əsrimizin ilk illərində İran xalqlarının istibdada, zülmə və istismara qarşı başladıqları Məşrutə hərəkatı açıq fikirli və mütərəqqi ideyalarla yaşayan Nurulla Yekaninin diqqətini cəlb etmişdi.Məşrutə hərəkatı başlanan kimi Yekani də Heydər Əmioğlu,…

Read more

BALAŞ AZƏROĞLU ABİZADƏ (1921 - 2011)

BALAŞ AZƏROĞLU ABİZADƏ

(1921 - 2011)

Azərbaycanın Xalq şairi Balaş Azəroğlu Cənubi Azərbaycanda müasir demokratik ədəbiyyatın yaranması və inkişafı sahəsində misilsiz xidmətləri ilə diqqəti cəlb edir.Onun poetik yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan fəhlə və kəndlilərinin inqilabi mübarizəsi, ağır həyatı, vüsal həsrəti, arzu - istəyi, sabaha dərin inamı, digər tərəfdən Sovet Azərbaycanında xalqın bəxtiyar həyatı, sülh, əmin - əmanlıq uğrunda mübarizəsi əlvan boyalarla təsvir olunmuşdu…

Read more

21 Azər hərəkatının sərhəng (polkovnik) fədaisi ƏLİ ŞƏMİDƏ

21 Azər hərəkatının sərhəng (polkovnik) fədaisi

ƏLİ ŞƏMİDƏ

ƏIi İsmayıl oğlu Şəmidə 1915 - ci ildə Ənzəli şəhərində ( Pəhləvi ) fəhlə ailəsində anadan olmuşdur.Milliyyətcə azərbaycanlıdır.1931 - ci ilin əvvəlində İran Xalq Partiyasının gizli təşkilatının üzvü olub, həmin ilin axırlarından həbsə alınıb 10 il həbs cəzasına məhkum olunmuşdur.Üç il Rəşt zindanında, 7 il isə Tehran həbsxanasında qalmışdır.Həbsdən azad olduqdan sonra ömürlük İsfahan şəhərinə sürgün olunmuşdur.…

Read more

21 AZƏR HƏRƏKATININ ŞƏHİDİ YƏHYA ŞEYXİ

21 AZƏR HƏRƏKATININ ŞƏHİDİ

YƏHYA ŞEYXİ

Yəhya Həbib oğlu Şeyxi 1300 - nci şəmsi ilində (1921 - ci il miladi) Ərdəbil şəhərində yoxsul bir ailədə anadan olmuşdur.O, hələ uşaq ikən atası ölür, ailənin yaşayış vəziyyətinin çətinləşməsi - nə baxmayaraq Ərdəbildə ibtidai təhsil ala bilir

və öz doğma şəhərində orta məktəb olmadığı üçün Tehrana getmək məcburiyyətində qalır.Lakin Tehran şəhərində də bir sıra maddi və ictimai məhrumiyyətlər, dü…

Read more

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi) onikinci hissə

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi)

onikinci hissə

Dr: Məhəmmədhüseyn Yəhyai

Siyasi təhsil almaq üçün firqə başçılarından bir qrupunun Moskovaya ezam olunması ilə(əlbəttə sonralar da qrub şəklində bu göndərmələr davam etdi) təşkilatın rəhbərliyində dəyişikliklər oldu. Əvvəlki rəhbərlərin yerinə “Mir Qasım Çeşmazər”, “Mir Rəhim Vilai”və “Rəhim Qazi” seçildilər. Onlar ilk fürsətdə əvvəlki rəhbərlərin təşkilatda rollarını azaltmaq…

Ətraflı

SEYİD YUSİF MÜRTƏZƏVİ

SEYİD YUSİF MÜRTƏZƏVİ

(1916 -1946)

Seyid Yusif Mürtəzəvi 1916 - cı ildə Bəndər -  Ənzəli şəhərində azərbaycanlı ailəsində anadan olmuşdur.Orta təhsilini Ənzəli şəhərində bitirmiş, Tehranda isə Ali hərbi məktəbə daxil olmuş, 1937 - ci ildə oranı bitirmişdir.1945 - ci ilə qədər İranın piyada qoşun bölmələrində zabit kimi xidmət etmişdir.

Qoşunda cərəyan edən fəsad, xüsusilə qoşunun hərbi texnikasının Amerika müstəşar- larının ixtiy…

Read more

Azərbaycan Milli Hökumətinin sərhəngi (polkovniki) ƏLİ NƏVAİ (1915 - 1983)

Azərbaycan Milli Hökumətinin sərhəngi

(polkovniki) ƏLİ NƏVAİ (1915 - 1983)

Azərbaycan Milli Hökumətinin sərhəngi, Ərdəbil vilayəti Xalq Qoşunlarının başçısı Əli Nəvai 1915 - ci ildə Tehran şəhərində anadan olmuşdur.Atası Məhəmmədqasım Hadı oğlu dövlət qulluqçusu olmuşdur.Anası isə evdar qadın olmuşdur.1919 - cu ildən 1926 - cı ilədək ibtidai məktəbi və 1934 - cü ildə orta hərbi məktəbi bitirmişdir.İran qoşun hissələrində 1936 - cı ildən 1942 - cı ilədək işləmişdir.Qoşunda axır…

Read more

MƏŞRUTƏ HƏRƏKATININ BAYRAQDARI HÜSEYN XAN BAĞBAN

MƏŞRUTƏ HƏRƏKATININ BAYRAQDARI

HÜSEYN XAN BAĞBAN

Hüseyn xan Bağban 1250 - ci şəmsi ilində  (miladi 1871 - ci il) Təbrizin 12 km.yaxınlığında yerləşən Sədrud qəsəbəsində Kərbəlayi Məhəmmədəlinin ailəsində anadan olmuşdur.Kərbəlayi Məhəmmədəli ailəsi ilə birlikdə Təbrizə köçür və "Liləva" məhəlləsində yaşayır (Bu məhəlləyə xalq arasında"Hacı Mirzə ağa Fərşçi" məhəlləsi də deyilirdi).

Məşrutə inqilabına qədər Təbri…

Read more

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN ŞƏHİD GENERALI MİRZƏ RƏBİ KƏBİRİ

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN ŞƏHİD

GENERALI MİRZƏ RƏBİ KƏBİRİ

Azərbaycan xalqının görkəmli dövlət xadimi Mirzə Rəbi Hacı Mir İsaq oğlu Kəbiri 1268 - ci şəmsi ilində (miladi 1889 - cu ildə) Marağa şəhərində mütərəqqi mülkədar - ruhani ailəsində anadan olmuşdur.O, Marağada ailə daxilində xüsusi müəllim vasitəsilə oxumuş, nəhayət, Təbriz və Tehran şəhərlərində öz təhsilini təkmilləşdirmişdir.Lakin, o bununla kifayətlənməyərək şəxsi mütaliə yolu ilə də həmişə özünün bilik …

Read more

HƏBİB SAHİR( ÜLKƏR)

HƏBİB SAHİR( ÜLKƏR)

(1903 - 1988)

Cənubi Azərbaycanın görkəmli şairi Mir Həbib Sahir (Ülkər) 1903 - cü ildə Təbriz şəhərində anadan olmuşdur.Babası Miyananın Tərk kəndindən Təbrizə köçmüşdür.Atası Mir Qəvam Sahir Məşrutə zamanı, Həbib Sahir 5 yaşında olanda, oğurlanıb və öldürülmüşdür.Həbib Sahirin həyatı son dərəcə uğursuz olmuşdur. Uşaqlıq və gənclik illəri Təbrizin Sürxab məhəlləsində keçmiş Həbib Sahir ilk təhsilini mollaxanada almışdır.…

Read more

21AZƏR HƏRƏKATININ FƏDAİ ŞAİRİ MƏHƏMMƏD BAĞIR NİKNAM

21AZƏR HƏRƏKATININ FƏDAİ ŞAİRİ

MƏHƏMMƏD BAĞIR NİKNAM

(1921 -1946)

Mübariz fəhlə - şair 1921 - ci ildə (şəmsi ili 1300- cü il) Təbrizdə dəmirçi ailəsində dünyaya gəlmişdir.O, 5 - 6 yaşlarında yetim qalmış və dayısının himayəsində yaşayaraq kibrit karxanasında işləməklə keçinmişdir.Niknam yaxın yoldaşı Mahmuddan yazıb - oxumağı öyrənmiş, sonra böyüklərə məxsus məktəbdə molla yanında və nəhayət "Nizami" mədrəsəsin-

Read more

CƏFƏR MƏHƏMMƏDZADƏ (KAŞEF)


CƏFƏR MƏHƏMMƏDZADƏ (KAŞEF)

Cəfər Məhəmmədzadə 1272 - ci şəmsi ilində  (miladi 1892 - ci il) Mamağanda kəndli ailəsində anadan olmuşdur.O, gənc yaşlarında Tiflisdə işlədiyi illərdə gecə məktəbində oxumuş, 1296 - 1297 - ci illərdə (1917 - 1918) həmin şəhərdə nəşr olan"Vətən", "Qızıl şəfəq"," məcəl - Iələrində və "Yeni fikir" ruznaməsində öz şeirləri ilə çıxış etmişdir.O, öz vətəninə qayıtdıqdan sonra zülmkar İran şahlarının, xain məmurların haqsızlıqlarına qarşı azadixah bir şair k…

Ətraflı

CABBAR ƏSGƏRZADƏ BAĞÇEBAN

CABBAR ƏSGƏRZADƏ BAĞÇEBAN

(1885 -1966)

Bağçeban ləqəbi ilə məşhur olan Mirzə Cabbar

Əsgərzadə(Aciz) 1885 - ci ildə İrəvan şəhərində

anadan olmuşdur.İlk təhsilini mollaxanada almışdır.Atası İrəvanda qənnadlıq və memarlıq -

Ia məşğul olmuşdur.Ömrünün baharını təlim və tərbiyə işlərinə sərf edən Bağçeban nəinki Azərbaycanda, bütün Qafqazda və İranda məşhur olmuşdur.O, bir müddət C.Məmmədquluzadənin müdirliyi ilə nəşr olunan məşhur "Molla Nəsrəd…

Read more

20 blog posts