Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

GENERAL QULAM YƏHYA DANEŞYAN

GENERAL QULAM YƏHYA DANEŞYAN

- Bizi Bakıya istədilər.Mən və S.C Pişəvəri yol uzunu belə fikirləşdik ki, yəqin ki, yenidən fədai hərəkatı ilə bizi Bakıya dəvət edirlər.Əgər belə olmasaydı onda məni yox, Pişəvəri ilə Badiqanı dəvət edərdilər. Çünki təşkilati işlərə o baxırdı.Ona görə də Bakıya təcili dəvət olunmağımız, hamının, o, cümlədən mənim də böyük sevincimə səbəb olmuşdu.

Bizi MK - da qəbul etdilər.Orada bir sıra mövzularda söhbət oldu.M C.Bağırov əlində allerg…

Ətraflı

Firidun Ibrahimi:Qartal Ömrü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firidun Ibrahimi:Qartal Ömrü

فریدون ابراهیمی: عمر عقاب

Ətraflı

LEV ZUVELUN (HÜSEYN NURİ)


LEV ZUVELUN (HÜSEYN NURİ)

Şanlı 21 Azər hərəkatının ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də onda təkcə azərbaycanlılar deyil, bir çox başqa millət nümayəndələrinin iştirak etməsidir.Biz bu xüsusiyyəti həm nəhzətin (hərəkatın) gedişində, həm nəhzətin sonrakı quruculuq işlərində, həm də şahənşah ordusunun hərəkat üzərinə xaincəsinə hücumu zamanı şəhid olan mərd mübarizlərin milli tərkibində görürük. Təsadüfi deyildir ki, şəhid olan mübarizlər içərisində qardaş fars,, kürd, assuri, yəhudi və başqa xalqların ən yaxşı oğulllarının adlarına ra…

Ətraflı

BİZİ ÖZ HALIMIZA QOYSUNLAR

BİZİ ÖZ HALIMIZA QOYSUNLAR

"Tehran ruznamələrinin biri firqəmizi enteğad edərkən yazmışdı ki azərbaycanlıların şikayəti yersizdir, çünki İranın ayrı əyalətlərinə də təvəcce edilməmişdir.

Biz ayrı əyalətlər barəsində bəhs etmək istəmirik. Mümkündür bu iddia çox həqiqətə yaxın olsun, vəli Azərbaycanın mərkəzi olan Təbriz şəhərini o məqaləni yazanlar gəlib görsə idilər təsdiq edərdilər ki, Cəndəğ və Bəndər Abbas ilə də bu məamilə edilməmişdir.Urmiyə (Rzaiyyə), Ərdəbil, Xoy qətən Kaşan və Qum ilə müqayisə ed…

Ətraflı

AZADLIQ YOLUNUN MÜBARİZLƏRİ MƏHBUB XOŞKƏLAM


AZADLIQ YOLUNUN MÜBARİZLƏRİ

MƏHBUB XOŞKƏLAM

(1909 - 1946)

Məhbub Xoşkəlam 1288 - ci şəmsi ilində  (miladi 1909) Sərab məhalının Çöllü kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Torpaqsızlıq, rəhmsiz feodal istismarı, ölkədə hökm sürən ərbab - rəiyyətlik üsulu Məhbubu da hələ uşaq ikən böyük məhrumiyyətlərə düçar edir.O, məktəbə gedib oxumaq əvəzinə maliklərin təsərrüfatlarında işləməyə məcbur olmuşdu, ancaq yenə də əyalətin yaşayış vəziyyəti əvvəlki kimi dözülməz halda qalır.Məhbub hələ cavan ikən öz doğma kəndindən…

Ətraflı

AZADLIQ HƏRƏKATININ MÜCAHİDİ


AZADLIQ HƏRƏKATININ MÜCAHİDİ

HEYDƏR XAN ƏMİOĞLU

Heydər Əmioğlu adı ilə məşhur olan Heydər xan Əfşar 1880 - cı ildə (şəmsi ili 1259 - cu il) Səlmas şəhərində (Rizaiyyə) anadan olmuş - dur.Heydər xan ibtidai və orta təhsilini Səlmasda, ali təhsilini isə Tiflis şəhərində almışdır.Bir müddət Bakı şəhərində elektrik mühəndisi işləmişdir.Özünün yazdığına görə, Heydər Əmioğlu hələ gənc ikən, yəni 15 - 16 yaşlarından siyasi mübarizəyə qoşulmuşdur.

Heydər Əmioğlunu…

Ətraflı

ŞƏHİD MİRZƏ NURULLA XAN YEKANİ


Məşrutə hərəkatı, Ş.M.Xiyabani hərəkatının mübarizlərindən və 21 Azər hərəkatının təşkilatçılarından biri sərhəng (polkovnik)

ŞƏHİD MİRZƏ NURULLA XAN YEKANİ

(1878 - 1947)

Qocaman inqilabçı Nurulla Ağa bəy oğlu Yekani 1878 - ci ildə (bəzi mənbələrdə 1873 - ci il) Mərəndin Yekanat mahalında anadan olmuşdur.

İbtidai təhsilini doğma kəndlərində almışdır. İran xalqlarının istibdada, zülmə qarşı başladığı Məşrutə hərəkatı Nurulla Yekaninin nəzərini cəlb etmişdir. Məşrutə hərəkatı başla…

Ətraflı

21 AZƏR ŞƏHİDİ TEYMUR MƏDƏDİ

21 AZƏR ŞƏHİDİ TEYMUR MƏDƏDİ

1280 - 1325 (1901 - 1946)

Gərmrud mahalının Vərzeqan kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur.İranın hər tərəfində hökm sürən ərbab - rəiyyət münasibəti, rəhmsiz feodal istismarı Mədədini də hələ cavan yaşlarından mövcud quruluşdan narazı olanlar sırasına çəkib gətirmişdi.İctimai quruluşun törətdiyi maneələr onu da öz istedadından istifadə etməyə, öz zəhmətinin bəhrəsindən faydalanmağa qoymamışdır.O, nə tək oxuyub savadlanmaqdan məhrum olmuş, torpağı olmadığı halda işdə tapa bilməmiş və nəh…

Ətraflı

Bir may Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günü ilə bağlı Dr.Məhəmmədhüseyn Yəhyai ilə müsahibə

Bir may Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günü ilə

bağlı Dr.Məhəmmədhüseyn Yəhyai  ilə müsahibə

Dr. Mohammad Hossein Yahyai, ölkəmizin siyasi, iqtisadi, mədəni və sosial sahələrinin tədqiqatçısı, araşdırmacısı və ekspertdir. Onun bir çox tədqiqatı məşrutə inqlabı dövründən bu günə qədər Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinə həsr olunmuşdur. Onun tədqiqatında 21 Azər hərəkəatı və Milli hökumətin yaranma zəmini ğzünəməxsus yer tutur. Bu sahədə yüzlərlə məqaləT müsahibə və kitab nəşr etdirmişdir.…

Ətraflı

LEV ZUVELUN (HÜSEYN NURİ)

LEV ZUVELUN (HÜSEYN NURİ)

Şanlı 21 Azər hərəkatının ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də onda təkcə azərbaycanlılar deyil, bir çox başqa millət nümayəndələrinin iştirak etməsidir.Biz bu xüsusiyyəti həm nəhzətin (hərəkatın) gedişində, həm nəhzətin sonrakı quruculuq işlərində, həm də şahənşah ordusunun hərəkat üzərinə xaincəsinə hücumu zamanı şəhid olan mərd mübarizlərin milli tərkibində görürük. Təsadüfi deyildir ki, şəhid olan mübarizlər içərisində qardaş fars,, kürd, assuri, yəhudi və başqa xalqların ən yaxşı oğulllarının adlarına rast…

Ətraflı